สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง๑.๑ เข้าใจการทํางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก่ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม
ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จําเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช์เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

บุคลากรในกลุ่มสาระ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
 
    นางอรพิมล   หัสสุข
 
    นางสาวดาวใจ   พาลี